சூழல் செல்

TitleDetails
இசி / கடலோர மண்டலத்தில் இசைவு View ( 17.82 MB ) pdficon
சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு அறிக்கை View ( 1.04 MB ) pdficon
உலக சுற்றுச்சூழல் தின கொண்டாட்டம் View ( 1.46 MB ) pdficon
தொடர்ச்சியான சுற்றுப்புற காற்றுத் தர கண்காணிப்பு நிலையத்தின் திறப்பு விழா View ( 842.85 KB ) pdficon
பிஸோமெட்ரிக் நன்றாக நிறுவ View ( 889.66 KB ) pdficon
தூசி அடக்குமுறை அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது View ( 1013.78 KB ) pdficon
காற்று மற்றும் நீர் இயக்க ஒப்புதல் - 16.11.2018 View ( 1.89 MB ) pdficon
சுற்றுச்சூழல் & CRZ அனுமதி தேதி 25.02.2019 View ( 5.94 MB ) pdficon
சுற்றுச்சூழல் அறிக்கை - படிவம் V View ( 1.66 MB ) pdficon
காற்று மற்றும் நீர் சட்டத்தின் கீழ் செயல்பட ஒப்புதல் 24.04.2023 View ( 96.63 KB ) pdficon
ஆறு மாத இணக்க அறிக்கை 07.07.2023 View ( 10.83 MB ) pdficon