நிர்வாகம் & வருடாந்திர அறிக்கைகள்

TitleDetails
நிர்வாக அறிக்கை 2009-10 View ( 79.72 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2010-11 View ( 78.32 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2011-12 View ( 30.19 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2012-13 View ( 48.9 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2013-14 View ( 22.12 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2014-15 View ( 31.78 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2015-16 View ( 7.89 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2016-17 View ( 29.17 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2017-18 View ( 60.72 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2018-19 View ( 37.23 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2019-20 View ( 39.92 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2020-21 View ( 42.44 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2021-22 View ( 18.76 MB ) pdficon
நிர்வாக அறிக்கை 2022-23 View ( 7.45 MB ) pdficon