புள்ளிவிவரத் தகவல்கள்

போக்குவரத்துச் செயல்பாடுகள்

2020-21 (மார்ச், 2021 வரை) சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் கப்பல் செயல்திறன் ( 194.83 KB )pdficon

2020-21 ஆம் ஆண்டில் கையாளப்பட்ட போக்குவரத்தின் சரக்கு விவரம் ( 215.54 KB )pdficon

சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் கப்பல் செயல்திறன் ( 86.06 KB )pdficon

2016-17 முதல் 2020-21 வரை கையாளப்பட்ட கோஸ்டல் சரக்கு ( 198.83 KB )pdficon

கொள்கலன் போக்குவரத்து 2016-17 முதல் 2020-2021 வரை ( 186.07 KB )pdficon

2016-17 முதல் 2020-21 வரை இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ( 199.71 KB )pdficon

2016-17 முதல் 2020-2021 வரை கையாளப்பட்ட கப்பல்களின் எண்ணிக்கை ( 223.78 KB )pdficon

2016-17 முதல் 2020-2021 வரை டிராஃபிக் செயல்திறன் ( 221.57 KB )pdficon

2020-2021 ஆம் ஆண்டில் கையாளப்பட்ட டிராபிக் ( 9.86 KB )pdficon

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக போக்குவரத்து செயல்திறன் ( 169.27 KB )pdficon

கோஸ்டல் கொள்கலன் போக்குவரத்து 2016-17 முதல் 2020-2021 வரை ( 188.79 KB )pdficon