ஏனைய வசதிகள்

 • படுக்கை வசதிகள்
 • கப்பல்களுக்கு நன்நீர் விநியோகம்
 • கப்பல் ஆய்வு
 • சரக்கு ஆய்வு
 • சேதமாகாமல் காப்பாற்றுதல் / தண்ணீரில் குதித்தல்
 • தீயணைப்பு சேவை
 • கப்பல் ஊழியர் மாற்றம்
 • துறைமுக பாதுகாப்பு

ஏனைய வசதிகள்

 • படுக்கை வசதிகள்
 • கப்பல்களுக்கு நன்நீர் விநியோகம்
 • கப்பல் ஆய்வு
 • சரக்கு ஆய்வு
 • சேதமாகாமல் காப்பாற்றுதல் / தண்ணீரில் குதித்தல்
 • தீயணைப்பு சேவை
 • கப்பல் ஊழியர் மாற்றம்
 • துறைமுக பாதுகாப்பு